ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
10 Μαΐου, 2024

Γνωστοποιείται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από σήμερα και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων των Προσφυγών που περατώθηκαν μέχρι το έτος 2012.

Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου Προσφυγής ή για παραλαβή οποιουδήποτε τεκμηρίου, να αποταθεί με σχετική επιστολή προς τον Πρωτοκολλητή του Διοικητικού Δικαστηρίου, εντός τριών (3) μηνών από σήμερα.


Πρωτοκολλητής Διοικητικού Δικαστηρίου
για Αρχιπρωτοκολλητή

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top