Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - Πλήρωση 1 θέσης Προέδρου και 4 θέσεων Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει 1 θέση Προέδρου και 4 θέσεις Δικαστών Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου 131(Ι)2015.

2. Τα προσόντα διορισμού καθορίζονται στο σχετικό Νόμο Αρ. 131(Ι) του 2015 άρθρο 4 όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 21 Ιουλίου, 2015.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Αρχιπρωτοκολλητή, στο Ανώτατο Δικαστήριο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου, 2015 στην οποία να διευκρινίζεται κατά πόσο αυτή αφορά τη θέση Προέδρου ή Δικαστή ή και τις δύο θέσεις. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από Βιογραφικό Σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Δικηγόρο, σε αυτή να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Δικηγόρου.


31 Ιουλίου, 2015
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση