Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Ανακοινώσεις

Νέο Ωράριο εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία από 1η Ιανουαρίου 2014 και Χρόνος εξυπηρέτησης του κοινού και λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων


Aπό την 1η Ιανουαρίου 2014, ο χρόνος λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων όλων των Δικαστηρίων για δικαστικής φύσεως εργασία, άρχεται στις 8:30π.μ. και λήγει στις 1:00μ.μ. όπως προβλέπεται στους περί Ρυθμίσεως των Ωρών Λειτουργίας του Πρωτοκολλητείου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Τροποποιητικούς) Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

Η εξυπηρέτηση του κοινού για οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία δεν εμπίπτει στο πλαίσιο προώθησης δικαστικής διαδικασίας, όπως επαγωγή όρκου προς υποστήριξη αιτήσεως άλλων Υπηρεσιών και/ή Τμημάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ανεξάρτητης Αρχής κλπ, θα γίνεται όπως μέχρι σήμερα, ήτοι μέχρι και 10 λεπτά πριν από την αποχώρηση από την εργασία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση