Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - Καταστροφή Φακέλων Υποθέσεων Ανωτάτου Δικαστηρίου


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από σήμερα και σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων διαδικασίας υποθέσεων που περατώθηκαν, δικαιοδοσίας:

Μέχρι το 2006
- Πολιτικών και Ποινικών Εφέσεων
- Εφέσεων Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου
- Ναυτοδικείου

Μέχρι το 2013
- Προνομιακών Ενταλμάτων

Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου διαδικασίας, ή για παραλαβή οποιουδήποτε Τεκμηρίου, να αποταθεί με σχετική επιστολή προς την Αρχιπρωτοκολλητή εντός τριών (3) μηνών από σήμερα.

ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση