Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου


Αρχείο Ανακοινώσεων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο μετά τη πάροδο τριών (3)μηνών από σήμερα 6/6/2014 και σύμφωνα με κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο θα προβεί σε καταστροφή των φακέλων διαδικασίας υποθέσεων που περατώθηκαν μέχρι το έτος 2003 , δικαιοδοσίας :
• Προσφυγών
• Αναθεωρητικών Εφέσεων
• Πολιτικών και Ποινικών Εφέσεων
• Προνομιακών Ενταλμάτων
• Πολιτικών και Ποινικών Αιτήσεων
• Ναυτοδικείου
• Εφέσεων δι ΄υπομνήματος και Νομικά Σημεία

Καλείται όποιος ενδιαφέρεται για φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου διαδικασίας , ή για παραλαβή οποιουδήποτε τεκμηρίου , να αποταθεί με σχετική επιστολή προς την Αρχιπρωτοκολλητή εντός τριών (3)μηνών από σήμερα.ΑΡΧΙΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ


6 Ιουνίου, 2014
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση