Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από επτά Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δικαιοδοσίες:


Tο Ανώτατο Δικαστήριο-

  (α) ασκεί την υπό του Ανωτάτου Δικαστηρίου προβλεπομένη υπό του Συντάγματος δικαιοδοσία και εξουσία, περιλαμβανομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition.

  (β) εκδικάζει παραπεμφθείσα υπό του Εφετείου έφεση κατά αποφάσεως δικαστηρίου ασκούντος πολιτική και ποινική δικαιοδοσία περιλαμβανομένου δικαστηρίου ειδικής δικαιοδοσίας, επί θέματος μείζονος δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου.

  (γ) αποφασίζει σε τρίτο και τελευταίο βαθμό βάσει αιτήσεως, η οποία υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή οιονδήποτε των διαδίκων κατόπιν αδείας παραχωρουμένης υπό του ιδίου και κατόπιν προηγηθείσας διαδικασίας πολιτικής ή ποινικής εφέσεως επί νομικών θεμάτων τα οποία προκύπτουν από την απόφαση του Εφετείου και συναρτώνται με τη διαφοροποίηση πάγιας νομολογίας ή με την ανάγκη ορθής ερμηνείας, είτε πρωτογενούς είτε δευτερογενούς ουσιαστικής νομοθετικής διατάξεως, ή με μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας ή συνοχής του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου, κατά την υπ’ αυτού ενασκουμένη πολιτική ή ποινική δικαιοδοσία.

  (δ) αποφασίζει για την επανεκδίκαση από το Εφετείο ή από το πρωτόδικο δικαστήριο ποινικής δικαιοδοσίας, αναλόγως της περιπτώσεως, εκδικασθείσας ποινικής υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση, είτε σε πρώτο βαθμό και τελεσίδικα είτε κατ’ έφεσιν, επί τη βάσει νέων στοιχείων ή γεγονότων, τα οποία κατά την κρίση του ενδεχομένως να ανατρέπουν, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση.

  (ε) επιλαμβάνεται αιτήσεως προς εξαίρεση Δικαστή οιουδήποτε άλλου δικαστηρίου πλην του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, ύστερα από την απόρριψη τοιαύτης αιτήσεως εξαιρέσεως από το κατά περίπτωση δικαστήριο.

  (στ) επιλαμβάνεται υποθέσεων δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας που καταχωρίστηκαν πριν από την 31/12/2017.

  (ζ) ασκεί πρωτόδικη και δευτεροβάθμια δικαιοδοσία ναυτοδικείου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εδρεύει στη Λευκωσία και βρίσκεται στην οδό Χαράλαμπου Μούσκου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:


Ανώτατο Δικαστήριο
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 - Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο:

(+357) 22865741

Τηλεμοιότυπο:

(+357) 22304500

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Για GPS χρησιμοποιείτε τη Διεύθυνση:
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1102 - Λευκωσία


Back To Top