Ο διορισμός δικηγόρου με το θεσμό της δωρεάν Νομικής Αρωγής διέπεται από τον Περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 (Ν165(Ι)/2002). Μπορείτε να λάβετε από το Πρωτοκολλητείου του αρμόδιου Δικαστηρίου τα σχετικά έντυπα προς συμπλήρωση. Τα έντυπα υπάρχουν διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα.

Για Ασκούμενους Δικηγόρους απαιτείται η προσωπική παρουσία του Δικηγόρου.

Για ένορκη δήλωση σε δικαστική υπόθεση, καταβάλλεται ως Δικαστικό Τέλος το ποσό των €6 σε χαρτόσημο. Σε περίπτωση που η ένορκη δήλωση γίνεται από δικηγόρο καταβάλλεται και επιπλέον τέλος το ποσό των €6 σε δικηγορόσημο και €3 ταμείο συντάξεως.
Για εξωδικαστηριακή ένορκη δήλωση, καταβάλλεται ως τέλος το ποσό των €4 σε χαρτόσημο.
Υπάρχουν ορισμένες ένορκες δηλώσεις για τις οποίες απαιτούνται διαφορετικά ποσά σε χαρτόσημα. Παρακαλώ όπως επιβεβαιώνετε με την αρμόδια υπηρεσία ή με τα Πρωτοκολλητεία για το ποσό που απαιτείται πριν την προσέλευση στο Δικαστήριο για την επαγωγή του όρκου.

Από το πινάκιο του Δικαστηρίου της εν λόγω ημέρας το οποίο είναι αναρτημένο στα πινάκια ανακοινώσεων του εκάστοτε Δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πινάκια αναρτώνται ηλεκτρονικά. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Το είδος και το ύψος μιας ποινής καθορίζεται πάντοτε από το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση σύμφωνα με τον Νόμο και τη σοβαρότητα της κατηγορίας.

Χαρτόσημα μπορείτε να προμηθευτείτε από όλα τα Δικαστήρια και Ταχυδρομεία. Το Ανώτατο Δικαστήριο, το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας και το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών δεν διαθέτουν χαρτόσημα προς πώληση. Παρακαλώ όπως βεβαιώνεστε για τις ώρες λειτουργίας των σημείων πώλησης χαρτοσήμων με το κάθε Δικαστήριο.

Αναφορικά με όλες τις δικαιοδοσίες, τα ωράρια λειτουργίας των Πρωτοκολλητείων αναφορικά με τις καταχωρίσεις είναι μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 1:00 μ.μ.

Μπορείτε να προσέλθετε στο αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, να αιτηθείτε έρευνα του φακέλου της διαδικασίας πληρώνοντας το νενομισμένο τέλος.

To τέλος εγγραφής Δικηγόρων είναι € 51,26.

Οι εγγραφές γίνονται μεταξύ 8:00 π.μ. – 2:50 μ.μ. στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Κατά κανόνα, όταν είναι ορισμένη η υπόθεση για ακρόαση ή όταν σας αναφέρει ο δικηγόρος σας ότι σας χρειάζεται.

Εάν το πρόστιμο είναι μέχρι €250.- πληρώνεται άμεσα στο Δικαστήριο. Διαφορετικά, εκδίδεται ένταλμα είσπραξης χρηματικής ποινής το οποίο εκτελείται από την Αστυνομία. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να το καταβάλετε εξ ολοκλήρου άμεσα στο Δικαστήριο.

Στις διαδικασίες που προνοούνται στον Περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 (Ν165(Ι)/2002).

Σε περίπτωση που στο αδίκημα δεν χωρεί γραπτή παραδοχή, ο κατηγορούμενος πρέπει να εμφανιστεί προσωπικά.

Ένορκη Δήλωση μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε Πρωτοκολλητείο, οποιουδήποτε Δικαστηρίου ενώπιον Πρωτοκολλητή ή άλλου Λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο. Ορισμένα έντυπα ενόρκων δηλώσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να εντοπίσετε το έντυπο το οποίο χρειάζεστε παρακαλώ επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία για να σας το παράσχει. Αφού εξασφαλίσετε και συμπληρώσετε το έντυπο της ένορκης δήλωσης και τα αναγκαία χαρτόσημα (βλ. ανωτέρω) προσέρχεστε στο Πρωτοκολλητείο με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητας σας (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης κτλ.). Ενώ το έντυπο δύναται να είναι συμπληρωμένο πριν από την προσέλευση σας στον Πρωτοκολλητή, η υπογραφή σας τίθεται μόνο ενώπιον του Πρωτοκολλητή. Αφού ο Πρωτοκολλητής επιβεβαιώσει τα στοιχεία σας, επαγάγει τον όρκο, υπογράφει και σφραγίζει την ένορκη σας δήλωση.

Όσον αφορά την επαγωγή όρκου σε ένορκες δηλώσεις, τα Πρωτοκολλητεία λειτουργούν μεταξύ των ωρών 8:00 και 14:50.

Η εγγραφή στο μητρώο των δικηγόρων γίνεται στο Αρχείο του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Χρειάζεται να προσκομιστεί η επιστολή από το Νομικό Συμβούλιο στην οποία δίνει την έγκριση του ο Γενικός Εισαγγελέας για την εγγραφή.
Back To Top