Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) (ΑΡ.1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2019


Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Άρθρο 163 του Συντάγματος και το Άρθρο 17 των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων του 1964 έως το 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο εκδίδει τον ακόλουθο Διαδικαστικό Κανονισμό:

1. Ο παρών Διαδικαστικός Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Διαδικαστικός Κανονισμός του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Ενάσκησης της Πειθαρχικής Εξουσίας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διαδικαστικούς Κανονισμούς (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός Διαδικαστικός Κανονισμός»).

  2. Ο Κανονισμός 2 («Ορισμοί») του βασικού Διαδικαστικού Κανονισμού τροποποιείται με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «Πειθαρχικό παράπτωμα», μετά από τη φράση «από Δικαστικό Λειτουργό.», της ακόλουθης πρότασης:

   «Ειδικότερα, σοβαρή παραβίαση των προνοιών του Οδηγού Δικαστικής Συμπεριφοράς, υπό τους όρους που τίθενται στην παρ. Β.3 του Οδηγού, δυνατό να συνιστά «πειθαρχικό παράπτωμα».

  Εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 17 Σεπτεμβρίου, 2019 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
  Μ. Μ. ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου

  ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ )
  Κ. ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ )
  Π. ΠΑΝΑΓΗ )
  Λ. ΠΑΡΠΑΡΙΝΟΣ )
  Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ) Δικαστές Ανωτάτου Δικαστηρίου
  Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ )
  Α. ΛΙΑΤΣΟΣ )
  Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ )
  Γ. ΓΙΑΣΕΜΗ )
  Τ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ )
  Τ. ΨΑΡΑ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ )
  Α. ΠΟΥΓΙΟΥΡΟΥ )

  Άρθρο 163
  του
  Συντάγματος

  33 του 1964
  35 του 1975
  72 του 1977
  59 του 1981
  3 του 1987
  158 του 1988
  109 του 1991
  132(Ι) του 2015

  Επίσημη
  Εφημερίδα
  Παράρτημα
  Δεύτερο:
  28.7.2000
  25.11.16  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top