ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να πληρώσει τις ακόλουθες θέσεις Δικαστών στη Δικαστική Υπηρεσία:

α) 23 θέσεις Επαρχιακού Δικαστή (20 νέες, 2 κενές θέσεις και 1 που πρόκειται να κενωθεί)
β) 5 νέες θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή
γ) 7 νέες θέσεις Πρόεδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου

2. Δικηγόροι που ενδιαφέρονται για διορισμό μπορούν να υποβάλουν αίτηση/εις συνοδευόμενη/ες από βιογραφικό σημείωμα και πρόσφατη φωτογραφία, στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Επαρχίας τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, 2019. Στην/στις αίτηση/εις απαραιτήτως να δηλώνεται η/οι θέση/εις για την/τις οποία/ες ενδιαφέρεται, καθώς και ο αριθμός μητρώου δικηγόρου που κατέχει.

3. ΄Ολοι οι Δικαστές των πρωτοδίκων δικαστηρίων θεωρούνται, ανάλογα, υποψήφιοι και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να υποβάλουν οποιαδήποτε αίτηση για τις θέσεις ΠΕΔ και ΑΕΔ.

4. Οι εκδηλώσαντες ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου, 2018 θα πρέπει απαραιτήτως να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.


Ειρήνη Χριστοδούλου
Αρχιπρωτοκολλητής
Γραμματέας
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top