Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει όλες τις εργατικές διαφορές που σχετίζονται με τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων, όπως την πληρωμή αποζημίωσης λόγω παράνομου τερματισμού (εξαιρουμένων των αξιώσεων που υπερβαίνουν τις απολαβές δύο ετών, οπότε δικαιοδοσία έχει το Επαρχιακό Δικαστήριο), την πληρωμή αντί προειδοποίησης και την πληρωμή λόγω πλεονασμού καθώς και αξιώσεις που πηγάζουν απο την εργοδότηση όπως για παράδειγμα δεδουλευμένοι μισθοί, ετήσιες άδειες, 13ος μισθός ή φιλοδώρημα. Μεταξύ άλλων κέκτηται δικαιοδοσίας να εκδικάζει οποιασδήποτε φύσης αστική διαφορά με βάση τον περί Προστασίας τής Μητρότητας Νόμο, περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας καθώς και διαφορές μεταξύ Ταμείων Προνοίας και μελών τους.

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Δικαστή, που είναι μέλος τής δικαστικής υπηρεσίας τής Δημοκρατίας, και δύο μέλη που δεν είναι νομικοί οι οποίοι διορίζονται κατόπιν συστάσεως των αντιπροσώπων των εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Τα μέλη έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

Επί του παρόντος Λειτουργούν 4 Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών στη Δημοκρατία, με έδρα τη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η σύνθεση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών είναι η ακόλουθη:

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας

Ιωσήφ Χατζητζιοβάννη, Πρόεδρος

Χάρια Παπαγεωργίου, Δικαστής

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λεμεσού - Πάφου

Ελένη Κωνσταντίνου, Δικαστής

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λάρνακας

Χάρια Παπαγεωργίου, Δικαστής


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςBack To Top