Το Ανώτατο Δικαστήριο απαρτίζεται από δεκατρείς Δικαστές, ένας από τους οποίους είναι ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δικαιοδοσίες:

Εφετείο

Το Ανώτατο Δικαστήριο εκδικάζει όλες τις εφέσεις από αποφάσεις πρωτόδικων δικαστηρίων τα οποία ασκούν δικαιοδοσία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά κανόνα οι εφέσεις εκδικάζονται από 3 δικαστές. Η εκδίκαση τής έφεσης βασίζεται στα πρακτικά της πρωτόδικης διαδικασίας (εκτός σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα να ακουσθεί και μαρτυρία). Ασκώντας την κατ' έφεση δικαιοδοσία του το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει, διαφοροποιήσει ή παραμερίσει την προσβαλλόμενη απόφαση, ή να διατάξει την επανεκδίκαση τής υπόθεσης.

Αναθεωρητική Δικαιοδοσία

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει προσφυγές καθ' οιασδήποτε απόφασης, πράξης ή παράλειψης προσώπων ή οργάνων που ασκούν διοικητική εξουσία. Το Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή διοικητική πράξη η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση ή καθ' υπέρβαση εξουσίας ή είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Σύνταγμα.

Προνομιακά Εντάλματα

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία για την έκδοση προνομιακών ενταλμάτων Habeas Corpus, Mandamus, Certiorari, Quo Warranto και Prohibition.

Δικαιοδοσία Ναυτοδικείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει πρωτόδικη και κατ' έφεση δικαιοδοσία για την εκδίκαση υποθέσεων ναυτοδικείου. Πρωτόδικα η υπόθεση εκδικάζεται από ένα Δικαστή, ενώ κατ' έφεση από την ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Δικαιοδοσία Εκλογοδικείου

Το Ανώτατο Δικαστήριο ώς Εκλογοδικείο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει αιτήσεις που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή των εκλογικών νόμων.

Συνταγματικά θέματα

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία να αποφασίζει για τη συνταγματικότητα οποιουδήποτε νόμου και να επιλύει θέματα σύγκρουσης εξουσιών η αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων οργάνων του Κράτους. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επίσης για τη συνταγματικότητα νόμων σε σχέση με τους οποίους ο Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ασκεί το δικαίωμα αναπομπής που του παρέχει το Σύνταγμα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εδρεύει στη Λευκωσία και βρίσκεται στην οδό Χαρ. Μούσκου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:


Ανώτατο Δικαστήριο
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1404 - Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνο:

(+357) 22865741

Τηλεμοιότυπο:

(+357) 22304500

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

chief.reg@sc.judicial.gov.cy


Για GPS χρησιμοποιείτε τη Διεύθυνση
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου
1102 - Λευκωσία


Back To Top