Η Δικαστική Εξουσία στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από αμεροληψία και ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία τής Δικαστικής Εξουσίας κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Οι Δικαστές είναι μέλη τής Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και δεν υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία. Οι δικαστές των πρωτόδικων δικαστηρίων διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ένα σώμα που απαρτίζεται από τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το διορισμό, προαγωγή και μετάθεση όλων των Δικαστών και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επ' αυτών.

Οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος συνήθως επιλέγει ανάμεσα στους Προέδρους των πρωτόδικων δικαστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι δικαστές δε μπορούν να παυθούν εκτός κάτω από πολύ εξαιρετικές περιστάσεις. Οι Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφυπηρετούν σε ηλικία 68 ετών, ενώ οι δικαστές των πρωτόδικων δικαστηρίων σε ηλικία 65 ετών.

Υπάρχουν σήμερα 104 δικαστές σε υπηρεσία σε όλα τα πρωτόδικα Δικαστήρια τής Δημοκρατίας και 13 Δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Περίπου 60% του συνόλου των δικαστών είναι άνδρες και 40% γυναίκες.


Back To Top